Aktuelle koncepter

Policy Lab – et greb til vilde problemer

Et Policy Lab kan afholdes i forskellige faser af en politik- og strategiproces og kan have fokus på både en modning af organisationens strategiske kultur og accelerering af fælles prioriterede strategiske indsatser.

Hvad er et Policy Lab?

Et Policy Lab kan afholdes i forskellige faser af en politik- og strategiproces og kan have fokus på både en modning af organisationens strategiske kultur og accelerering af fælles prioriterede strategiske indsatser.

Et Policy Lab er et 4-timers laboratorium for politikudvikling med afsæt i lige netop de temaer og udfordringer, der optager jer lokalt. Dog særlig relevant i forhold til komplekse vilde problemer, der går på tværs og har behov for samskabelse med afsæt i borgernes perspektiver og udfordringer.

Vi samler kommunal- og regionspolitikere med andre centrale aktører og fornyer samspillet og det tværgående samarbejde mellem fagområder, politik, og eksterne samarbejdspartnere.


Formålet
er at udvikle en fælles politisk forståelse og strategisk tilgang til udvalgte udfordringer – på tværs!

Målet sætter I....

Det kan være at arbejde mod én samlet velfærdspolitik eller koordinering af tværgående politiker, strategier og indsatser. Dette kan, foruden bred politisk deltagelse, kræve deltagelse fra kommunale fagchefer, regionale samarbejdspartnere samt centrale interesseorganisationer, lokale civilsamfundsaktører og borgere – alt efter jeres lokale behov.

Erfaringer med Policy Lab

Steno Diabetes Centrene, Sund By Netværket, Halsnæs Kommune og Resonans har afprøvet Policy Lab som metodegreb i den tværgående forebyggelse i foråret 2023.

Fokus har været på børn og unges sundhed, trivsel og uddannelse med afsæt i visionen: Halsnæs i Bevægelse.

Processen har givet en styrket fælles trækkraft og fokusering blandt politikere, fagpersoner og i lokalsamfundet. Konkrete resultater af forløbet er et fælles databaseret udfordringsbillede og et tværgående strategisk styringsdokument med succeskriterier.

Hvorfor et Policy Lab?

Kommuner og regioner arbejder hver dag med at udvikle og levere velfærd og gode rammer for et sundt liv til borgere og patienter.


Ofte bliver dette arbejde en balancegang mellem hårde økonomiske prioriteter og konkurrerende dagsordner.

Et arbejde som i den grad kalder på:

  • Politiske håndslag om balancer, politiske prioriteringer og økonomi
  • Fælles forståelse af kerneudfordringer som kalder på nye løsninger og måder at samarbejde på
  • Fælles strategisk fodslag med inddragelse og ejerskab på tværs af fagligheder, funktioner og organisationer
  • Videndeling om hvad organisationen allerede gør godt, som peger i den rigtige retning
  • Samskabelse af succeskriterier med alle involverede aktører som fokuserer på både kort og lang sigt

Aktiviteterne i konceptet

1. Fokusering, forberedelse og afsæt

Vi faciliterer en møderække med topledelse ogvfaglige nøgleaktører om afsættet for Policy Lab eventen. Borgerens perspektiver og udfordringens karakter kortlægges sideløbende.

2. Afholdelse af Policy Lab

Vi forbereder og faciliterer selve arrangementet og samler op på prioriteringer, politiske håndslag, tværgående samarbejder, partnerskaber og succeskriterier

3. Opfølgning

Vi præsenterer opsamlingen med en nedsat styre- og arbejdsgruppe med fokus på den videre proces og færdiggørelsen af en strategisk one-pager.

4. Eksperimenter og realisering

Vi designer og faciliterer en samskabende realiseringsproces med udvikling af konkrete handleplaner og prøvehandlinger med omverdenen.

Forudsætninger

Følgende elementer spiller ind på en den effekt et Policy Lab kan have ift. forandringer:

  • Modenhed ift. samskabelse og partnerskaber med lokalsamfundet, borgerne, forenings- og erhvervslivet og uddannelsesinstitutioner
  • Politikskabelse og prioritering på tværs af udvalg
  • Tværfagligt samarbejde centralt og decentralt
  • Strategisk afsæt i organisationen fx vision, strategi og kerneopgaveformulering
  • Innovationsparathed og lyst til at eksperimentere
Er det noget for jer?

Kontakt os

Vi skræddersyer altid vores koncepter så det matcher jeres behov.
Kontakt os hvis I vil høre mere.

Anne-Mette Scheibel
Partner, Resonans A/S

Anne-Mette Scheibel er partner i Resonans. Hun har i 15 år arbejdet som konsulent i den offentlige sektor i KL og Resonans med at få omsat komplekse rammer til nyttige handlinger praksis.

David Jul
Partner, Resonans A/S

David Jul har gennem de seneste 8 år hjulpet en lang række organisationer med at realisere deres ambitioner ved at sætte fokus på deres fælles strategiske mål, og hvad der skal til for at nå dem.

Nanna Hebsgaard
Partner, Resonans A/S

Nanna Hebsgaard har gennem de sidste 15 år arbejdet med at udvikle den offentlige sektor med særlig fokus på innovation og samskabelse af kommunale og regionale kerneopgaver.

Vores proces

Every mind into the game!

Traditionelle ledelses- og organiseringsmodeller understøtter ofte ikke de ambitioner, der ligger i vision og strategi. Der skal noget andet og mere til for at lykkes i dag og i fremtiden. Der er behov for mere fleksible organiseringsformer, grænsekrydsende samarbejde, ledelse og handlinger, der går på tværs af sektorer og skaber nye partnerskaber.

Vi udfordrer vores kunder, både offentlige og private, ift. at bringe deres kunder, brugere, borgere, bestyrelser og politiske aktører ind i både udviklingen og realiseringen af visioner og strategier. Det skaber nye idéer på tværs og sikrer det nødvendige og altafgørende ejerskab, der er forudsætningen for handlekraft og acceleration af resultatskabelsen. Every mind into the game!

I Resonans bidrager vi via vores tilgang og samarbejde med vores kunder og partnere til løsninger på vilde komplekse problemer som fx mangel på arbejdskraft, den grønne omstilling og ulighed i sundhed og mistrivsel.