Center for Diabetes og Hjertesygdomme i Københavns Kommune

Center for Diabetes og Hjertesygdomme, Københavns Kommune

Styrket tværgående samarbejde i rehabiliteringen skaber værdi for borgerne gennem større fleksibilitet og differentierede tilbud.

Kunde
Center for Diabetes og Hjertesygdomme i Københavns Kommune
Kundekontakt
Charlotte Glümer, Centerchef
Fokus
Styrket tværgående samarbejde i rehabiliteringen

Udfordring 

Center for Diabetes og Hjertesygdomme er det eneste kommunale center i Danmark med speciale indenfor forebyggelse og rehabilitering af diabetes og hjertesygdomme. De ansattes forskellige sundhedsprofessionelle fagligheder og evne til at bringe dem i spil på tværs i opgaveløsningen, bidrager dagligt til at skabe virkningsfulde resultater for københavnerne og centerets samarbejdspartnere.  

I foråret 2023 besluttede centerets ledelse at sætte ekstra skub i realiseringen af Handleplan 2022-2025 og de fire centrale spor 1. Sammenhæng på tværs, 2. Lighed i sundhed, 3. Mental sundhed og 4. Et praksisnært videnscenter.

Gennem en fokuseret periode på 100 dage med en eksperimenterende og handlingsorienteret tilgang, arbejdede alle medarbejdere med at finde nye veje og løsninger på følgende udfordringer.  

  • Hvordan sikrer vi at tiden bruges på kerneopgaven og at borgerne ikke oplever uens og lange ventetider?
  • Hvordan arbejder vi fokuseret med ulighed i sundhed gennem udvikling af den personcentrerede tilgang?
  • Hvordan udvikler vi digitale tilbud til borgerne og sikrer at vi når alle målgrupper – også dem som er udfordret på deres mobilitet.  

Løsning 

Alle medarbejdere blev organiseret i tværfaglige sprintteams, hvor udviklings- og driftsmedarbejdere gennem 100 dage har eksperimenteret med at finde løsninger på udfordringerne i samspil med borgere og samarbejdspartnere. Undervejs er teamene blevet guidet gennem workshops og sparringsmøder, ligesom centerets ledelse har udviklet deres ledelsespraksis gennem sparring på at lede sprintforløbet. Ledergruppen har i processen skærpet deres strategiske fortælling og faglige tilgang, hvilket har styrket kommunikationen om centrets ambitioner både indadtil og udadtil.

Resonans har leveret en værktøjskasse til både medarbejdere og ledelse, som har dannet rammen om fremdrift i processen.  

 

Resultat 

Følgende resultater er opnået:  

  • Borgerne oplever at de i højere grad kan komme hurtigere til. Der er en højere grad af fleksibilitet ift. at lave nye aftaler, da centerets medarbejdere har fundet løsninger til en mere effektiv kalenderstyring. Visitering efter først ledige tid, ændring og udvidelse af samtaleblokke og afprøvning ny procedure for ombooking samt lukning af voice-mail har ført til resultatet.  
  • Centeret har implementeret tværfaglige borgerkonferencer (ISBARR som metode), hvor borgercases bliver drøftet, så kontaktpersoner får konkret sparring på plan og proces og bla. derigennem sikrer differentiering i mødet med borgerne.
  • Centeret har generelt professionaliseret en tværfaglig tilgang til borgerne gennem udvikling af langt større kendskab til hinanden som faggrupper
  • Flere borgere får digitale tilbud gennem Teams, men nu i stigende omfang også gennem VDX, hvor referater bliver akkumuleret med det samme.  
  • Der er udviklet et digitalt roadmap, der er lige til at anvende i det fremtidige arbejde med digitale løsninger
  • Der er udviklet en stærkere tværfaglig samarbejdskultur i centeret

Udvalgte citater

”Os og dem mellem hjerte og diabetes findes ikke så meget længere.”

”Processen har affødt nye sprints med samme opbygning og metode – nu i Tingbjerg på hjerte og lungeområdet”  

”Vi som afdelingsledere er trådt mere i karakter sammen”

”Jeg har som centerchef fået mere tid til det tværgående samarbejde i SUF og partnerskaber udadtil”  

”Medarbejderne opsøger faglig sparring og bruger hinanden på tværs meget mere”  

”Jeg oplevede, at vi havde uudnyttede potentialer blandt vores medarbejdere. Ved at sætte medarbejderne fri til at finde løsninger inden for en given ramme, kom der bud på løsninger, som er mere borgernære og relevante og lettere at implementere. Det er en stor glæde som Centerchef at opleve dette og metoden med sprintforløb er nu en del af vores praksis, når vi laver strategisk udvikling”

Cases

Se flere cases

Bedre ungeinddragelse i den kommunale ungeindsats gennem bedre datadeling med de unge
De kommunale ungeindsatser (KUI) står over for udfordringen med at forstå de unges digitale behov og ønsker, mens de arbejder på at hjælpe dem med at finde job eller uddannelse.
Wonderful Copenhagen: Hvad skal turismen udvikle sig hen imod i 2030?
Efter genopretningen af turismeerhvervet post-corona, arbejder Wonderful Copenhagen på at udvikle en ny vision og strategi for turismen i 2030, med fokus på at skabe bredere værdi for både borgere og samfundet.
En dannelsesstrategi omsat til virkelighed på Greve Gymnasium
Gymnasiernes opgave er under forandring. Bæredygtighed i bred forstand er blevet et omdrejningspunkt for dannelsesopgaven omkring både mental sundhed og klima. På Greve Gymnasium mærkede man behovet for at øge fokus på den grønne omstilling.