Jacob Torfing
Professor, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, RUC
Lotte Bøgh Andersen
Professor, Aarhus Universitet

Find og forstør: Nye og lovende tiltag ved hjælp af spurtevaluering

Det er en god ide at finde og forstørre det, der virker iden offentlige sektor. Så kan andre lære af det og få inspiration til nytænkning. Men vi skal være så sikre som muligt på, at det, vi har fundet, har en positiv effekt. Ellers er det ikke spredningsværdigt. Her skal vi afveje hastighed ift. sikkerhed af evalueringen. Store og langvarige evalueringer, der forsøger at vende alle sten, kan nemlig forsinke nyttig spredning. Derfor har vi udviklet et koncept for ’spurtevaluering’, hvor forskere og praktikere arbejder sammen om at tilvejebringe en evaluering i løbet af tre måneder.

”Find og forstør” kræver spurtevaluering

Både forskere og medier er gode til at ’finde fem fejl’ i den offentlige sektor. Selvom det bestemt er vigtigt at finde ’hårene i suppen’, så skal vi have mere fokus på at finde og forstørre det, der virker. Kritik giver ikke i sig selv inspiration til at forbedre den offentlige sektor og dens evne til at skabe værdi for borgerne.

Der er masser af små og store eksempler på, at offentlige ledere og medarbejdere alene, i mindre teams, eller sammen med relevante og berørte samfundsaktører skaber innovative løsninger. Hvordan kan paramedicinere bidrage til at undgå indlæggelser? Kan vi arbejde anderledes med børns trivsel? Hvordan får vi en fossilfri varmeforsyning? Kan vi øge rekrutteringen af offentlige medarbejdere? Hvordan forbedres dialogen mellem ledere og medarbejdere? Når nogle lykkes, kan andre lade sig inspirere. Find og forstør bevægelsen søger at få disse løsninger frem i lyset!

På den ene side skal vi være så sikre som muligt på, at nye tiltag i den offentlige sektor skaber positive resultater, inden vi spreder dem. Det er derfor vigtigt at evaluere det, vi finder, inden det forstørres. På den anden side kan store og krævende evalueringer trække i langdrag. Vi risikerer, at de enten ikke fuldføres, eller at de evaluerede tiltag mister deres relevans, før evalueringen er færdig. Det kan derfor være gavnligt at forsøge at lave en spurtevaluering, som er en kort, præcis evaluering fokuseret på hurtig anvendelse.

Kun få nye tiltag i den offentlige sektor evalueres. Hvis de evalueres, så er der sjældent forskere involveret. Omvendt kan forskningsbaserede evalueringer tage flere år, hvilket begrænser deres anvendelighed. Formålet med spurtevalueringer er således at fremme forskningsbaseret evaluering med afkortet evalueringstid.

Invitation til virtuelt inspirationsmøde

Bliv inspireret af professor Lotte Bøgh Andersen fra Aarhus Universitet og professor Jacob Torfing fra RUC, der vil dykke ned i emnet spurtevalueringer.

Dato: Tirsdag d. 20. februar 2024

Tid: Kl. 16-17

Sted: Teams

Program for inspirationsmødet på Teams d. 20. februar:

16.00-16.05: Velkomst og rammesætning v. Resonans

16.05-16.30: Inspiration fra professor Lotte Bøgh Andersen, Aarhus Universitet og professor Jacob Torfing, RUC om Spurtevalueringer, som et led i Find & Forstør

16.30-16.55: Spørgsmål til forskerne - og dialog om hvordan vi kommer i gang med spurtevalueringer i praksis faciliteret af Resonans

16.55-17.00: Afslutning og de næste skridt i Find & Forstør Bevægelsen

Det er gratis at deltage i det virtuelle inspirationsmøde, men det kræver tilmelding via: Tilmeld dig her

For mere information kontakt Anne-Mette: as@resonans.dk

Spurtevaluerings hovedspørgsmål

Spurtevaluerunger undersøger, om nye tiltag i den offentlige sektor har gjort en positiv forskel, der tilsiger, at vi forstørrer og spreder tiltaget.
De centrale spørgsmål er: Hvad bliver gjort anderledes? Hvilke positive effekter kan dokumenteres? Hvad er er mekanismen, der har skabt det dokumenterede resultat? Under hvilke forhold kan tiltaget forventes at virke positivt? Hvad kræver det af en anden organisation, der ønsker at bruge tiltaget i en tilpasset form?

Initiering og gennemførelse af en spurtevaluering

En spurtevaluering kan igangsættes af forskere, som har hørt om eller set et lovende tiltag og derfor kontakter de ansvarlige aktører. Praktikere, som oplever at være lykkedes med at gøre en positiv forskel, kan også tage initiativ til en spurtevaluering. Fællesnævneren er, at initiativtagerne vurderer, at tiltaget kan tjene til inspiration for andre, samt at både forskere og praktikere bidrager til evalueringen.

Hvis interessen for at lave en spurtevaluering er gensidig, er det vigtigt, at forskere og praktikere mødes for at afstemme deres forventninger og aftale grundlag og procedure for evalueringen. Mødet kan enten være fysisk eller online og bør indeholde en præsentation af tiltaget samt en afklaring af, hvem der indsamler data og foretager analysen. Det er også nyttigt at komme ind på, hvordan, hvornår og i hvilken form resultatet præsenteres. Endelig skal det aftales, hvordan eventuelle omkostninger dækkes. Der kan være situationer, hvor en forsker foretager evaluering, som led i sin egen forskning, baseret på data, der fremskaffes med bistand fra praktikerne. Andre gange kan en eller flere studerende være interesserede i at gennemføre evalueringen under vejledning af en forsker.

Typisk vil en spurtevaluering bygge på de relevante dokumenter, 5 til 15 interviews med berørte informanter (potentielt suppleret/erstattet delvist med observation) samt kvantitative data, der belyser resultaterne. Data analyseres og rapporteres i en 5-7 siders rapport, som gerne fremlægges på et fælles møde. Rapporten gøres derefter offentlig tilgængelig, og hovedpointerne kommunikeres via digitale kommunikationskanaler eller mundtligt via indlæg på konferencer, seminarer mv.

Spurtevalueringens form og indhold

Analysen af centrale dokumenter, interviews med berørte aktører, opgørelse af opnåede resultater og observation skal afklare det nye tiltags baggrund, form, effekt og betingelser.

I vurderingen af effekten af et nyt tiltag er det vigtigt at tilvejebringe et sammenligningsgrundlag for vurderingen. Har det nye tiltag en positiv effekt på et eller flere parameter i en given enhed (organisation, kommune, region, styrelse etc.)? Sammenligningen kan være til andre enheder, tidligere tiltag eller situationen, før det nye tiltag blev bragt i anvendelse. Hvis den potentielle effekt undersøges via sammenligning med andre enheder, er det vigtigt, at enhederne er sammenlignelige. Tilsvarende skal der være sammenlignelighed over tid (fx ift. ressourcer og sværhedsgrad af opgaven), hvis man ser på resultaterne før og efter tiltaget.

Generelt gælder det, at jo mere viden, vi har om hhv. selve tiltaget, tiltagets faktiske og forventede konsekvenser målt gennem en sammenligning af resultater før og nu i den givne enhed eller mellem forskellige enheder, jo stærkere står argumentet for at forstørre tiltagets eventuelt positive effekt.

Det kan være vigtigt at vurdere effekten på flere forskellige parametre. Hvad betyder tiltaget fx for medarbejdertrivsel, effektivitet og brugertilfredshed? De negative effekter skal også belyses, samtidig med at det vurderes, om nogle af disse effekter kompenseres på den ene eller anden måde.

I vurderingen af effekten er det vigtig at tage højde for, om tiltaget er indført som planlagt, og hvilke forhold der medvirkede eller modvirkede opnåelsen af et positivt resultat. Andre enheder vil afhængig af deres egne forhold kunne få mere eller mindre ud af at lade sig inspirere af det nye tiltag.

En færdig spurtevaluering vil typisk indeholde følgende punkter:

  • En beskrivelse af det nye tiltag og dets baggrund: Hvem har gjort hvad, hvordan og hvornår, på hvilken baggrund og med hvilken intention?
  • En redegørelse for effekter med fokus på sammenligning mellem før og nu og/eller mellem forskellige enheder med forskellige måder at gøre tingene på
  • En beskrivelse af den virksomme mekanisme i det nye tiltag, som forventes ar have skabt den positive effekt: hvad har gjort en positiv forskel?
  • En analyse af de lokale betingelser, der har hæmmet og fremmet den identificerede mekanismes positive effekt
  • En konklusion på spredningspotientialet: hvad kan andre offentlige organisationer opnå ved at lade sig inspirere af det nye tiltag?
  • En redegørelse for datagrundlaget og eventuelle forbehold
  • En fortegnelse over relevante kontaktpersoner

Tanken er, at en spurtevaluering gennemføres og afrapporteres inden for tre måneder efter det første aftalemøde. Det sikrer, at interessen for evalueringen fastholdes, og at resultatet har gode muligheder for at blive anvendt og gøre nytte.

Forstørrelse af positive tiltag

Positive tiltag forstørres, når andre implementerer dem i tilpasset form. Det kræver, at de spredes. Det kan fx ske gennem forskningspublikationer, hvor de illustrerer nye teorier eller begreber. Det kan også ske gennem foredrag, hvor man kan komme i dybden med forskellige aspekter, eller gennem eksempelsamlinger og digital kommunikation.

Positiv offentlig administration

Bestræbelsen på at finde og forstørre nye tiltag, der virker, ved hjælp af spurtevalueringer er en del af en international forskergruppes forsøg på at udvikle en positiv offentlig administrationsforskning. Der er fortsat brug for, at forskere kaster et kritisk blik på samfundsudviklingen og den offentlige sektor, men der er også brug for at få positive erfaringer med nye tiltag frem i lyset. Det giver forskning og praksis mulighed for sammen at skabe forbedringer til gavn for borgere og samfund.

Vidensbank

Flere artikler

Vi skriver artikler der kan hjælpe topledelser, bestyrelser, medarbejdere, borgere og erhvervsaktører med at lykkedes bedre - både sammen og hver for sig.

Politikerforum: Christiansborg burde have tillidsrepræsentanter til at sikre ordentlige arbejdsvilkår for politikerne
Der er masser af vilde problemer, som kalder på politisk lederskab, hvor politikere sætter en tydelig retning og anviser gode og kreative løsninger. Men hvordan sikrer vi, at vores folkevalgte politikere brænder igennem uden at brænde ud
Kære medarbejder: Bland dig i strategiarbejdet
Medarbejderne spiller en afgørende og central rolle i strategiarbejdet på arbejdspladsen. Deres aktive deltagelse og engagement er afgørende for at sikre at strategien ikke blot forbliver på ledelsens bord, men bliver et fælles anliggende.
Står du som topleder selv i vejen for at strategien realiseres?
Pygmalion-effekten eller Rosenthaleffekten beskriver det psykologiske fænomen, at jo større tro på og positive forventninger man har til et menneske, desto bedre fungerer de – det modsatte gør sig også gældende!
Inspiration

Få seneste nyt om strategirealisering

Vil du gerne følge med i de seneste trends og udviklinger indenfor strategirealisering, så er vores LinkedIn-side det rette sted for dig.

Besøg os på LinkedIn