Organisation
Region Sjælland
Kontaktperson
Karina Jensen

Ny Lægevagt og effektivisering af lægefaglige ressourcer i Region Sjælland

Fortællingen er en del af Find & Forstør bevægelsen. Succeshistorier om innovation i den offentlige sektor.

Fortællingen i overskrifter

I Region Sjælland er de lykkedes med effektivisering af de begrænsede lægefaglige ressourcer, sengepladser og brugen af akutte ambulancekørsler. Der blev skabt bedre mulighed for borgerne for at komme i dialog med en læge, blive i eget hjem og få indblik i egen sygdomssituation. Det lykkedes ved at arbejde med nye roller og arbejdsgange – paramediciner er sparringspartner til lægevagten og e-lægerne er virtuelle rådgivere i e-hospitalet. Læs hele historien og find inspiration til innovation i din organisation.

Hvad er gjort nyt?

I november 2021 startede Region Sjælland realiseringen af nytænkningen af den kommende regionale lægevagt. Dette skete ved etableringen af to præ-hospitale visitationsenheder i den nordlige og sydlige del af regionen. Ambulancepersonalet blev i april 2022 ansat til at løse denne opgave og ville fra den 1. oktober bemande lægevagtsenhederne sammen med en læge i dele af lægevagtens åbningstid.

Det nye er, at bilerne er blevet udstyret med laboratorieudstyr, så personalet kan komme ud til de sub-akutte borgere for at undersøge, om borgeren skal indlægges på sygehus, indlægges i eget hjem, kan blive hjemme eller skal på aflastningsplads i kommunen.

Desuden udfører det udekørende personale, uden for lægevagtens åbningstid, visitations- og behandlingsopgaver i faglige sparringsdialog med e-hospitalets læger. E-hospitalet er et såkaldt elektronisk hospital, hvor e-lægen kan indlægge borgere til behandling i eget hjem.

En yderligere del af nytænkningen er den mobile behandlingsenhed, hvor sygeplejersker kører ud og går stuegang hos borgere der er indlagt i eget hjem via faglig dialog med e-hospitalets læger.

Om natten er det paramedicinere, der alene kører ud og tilser borgerne for lægevagten. Når en borger skal konfereres med den lægelige bagvagt (lægevagten), kan dette ske via videokonsultation. Lægen får et oplyst grundlag at give sin faglige vurdering ud fra i forhold til de kliniske observationer og målinger, som paramedicinerne har gjort.

Hvorfor blev indsatsen sat igang?

Der var mangel på læger og et behov for at bruge lægerne der, hvor der virkelig er brug for dem. Flere patienter ønskede at blive hjemme og blive behandlet i eget hjem. Borgere i yderområder gav også udtryk for et ønske om nemmere at kunne få kontakt til en læge. Samtidig ønskede man at undgå akutmodtagelser, der er overbelastet af borgere, der ikke behøvede at være der. Man oplevede også belastede ambulancer og indlæggelser via ambulancer, og man ville sikre, at ambulancen kan komme derud, hvor der virkelig er brug for den.

Hvilke forudsætninger har været centrale?

For at lykkes har de mobile behandlingsenheder fået adgang til Sundhedsplatformen, så de kan se, hvilken medicin borgerne får, behandlingshistorik m.m. Her har Region Sjælland gået enegang digitalt. Desuden er Lægevagten blevet bygget op på ny med Yngre Læger og Foreningen af speciallæger, efter PLO-aftale stoppede med udgangen af september 2022. Et stærkt nyt partnerskab.

Hvilke udfordringer har der været undervejs?

To aktører er sat sammen, som har hver deres arbejdsopgave. Det akutte personale og de erfarne lægevagter, fra den gamle ordning – Paramedicinerne, udfører, når lægen er med, relevante målinger og udfører behandling. Lægen superviserer og ordinerer medicin, indlægger eller afslutter borgeren.
Nye fælles arbejdsgange skal findes. Kultur og faggrupper skal finde hinanden i et nyt samspil. Organisationen skal bygges op og skabe nye fællesskaber.

Foreløbige resultater

Af de borgere, der er blev tilset, er 70% blev afsluttet til eget hjem i stedet for, at en ambulance havde kørt borgeren på hospitalet. 2019 tallene skal der ses på ift. benchmarking og læring. Regionen er blevet mere opmærksomme på, om borgerne bliver glade for, at de kan ringe hyppigere. Borgerne er tilfredse og trygge ved at blive tilset. Følelsen er, at man som patient bliver set og behandlet. Der opleves at være tid til patienten i Lægevagten, og det giver tid til at lave en grundig undersøgelse. Lægen kan tilse via video fx ved udslæt på børn og derved spares transporttid. Lægerne ser, at der er brug for de nye kompetencer, som paramedicinerne har.

Spredningspotentiale

Vi tror på, at de andre regioner kan få glæde af erfaringerne og nytænkningen af lægevagten, og vi oplever stor interesse fra de andre regioner og internt i regionen. Der er en følgegruppe, der følger lægevagten og samler op på resultater og læring. PHC kan ikke garantere at kunne stille ressourcer til ovenstående, da vi står foran en hjemtagning af ambulancedriften i 50% af regionen.

Aktører

Sammen fortæller vi historierne

Ligger du inde med en god historie?

Kontakt vores konsulent

Find & forstør

Se andre find & forstør historier

Café Ingeborg: Socialøkonomisk værdiskabelse i kommunale rammer
Café Ingeborg har eksisteret siden 2011 og har siden opstart arbejdet for at sikre meningsfuld beskæftigelse for mennesker med særlige behov ved at løse reelle og betydningsfulde opgaver for hele Ringsted Kommune.
Find og forstør: nye og lovende tiltag ved hjælp af spurtevaluering
Det er en god ide at finde og forstørre det, der virker iden offentlige sektor. Så kan andre lære af det og få inspiration til nytænkning. Men vi skal være så sikre som muligt på, at det, vi har fundet, har en positiv effekt.
Børneyoga i Hørsholm Kommunes dagtilbud øger trivslen hos børn og voksne
I Hørsholm Kommune har børneyoga i dagtilbuddene taget sit indtog som en fast aktivitet for børn i alderen 0-6 år. Børneyoga er ikke blot blevet en berigende del af børnenes hverdag, men har også vist sig at have betydelige positive virkninger.