Anne-Mette Scheibel
Partner, Resonans A/S
Lotte Bøgh Andersen
Professor, Aarhus Universitet
Eva Sørensen
Professor, Roskilde Universitet

Komplekse samfundsudfordringer: Politikerforum mødes

Ny valgperiode – nye muligheder

Tillykke til jer, der som ny- eller genvalgte regions- og kommunalpolitikere har påtaget jer hvervet som folkevalgte. En ny valgperiode giver nye muligheder for at stille nysgerrige spørgsmål, forstyrre eksisterende praksis og indgå i nye samarbejdsrelationer. For jer, der er midt i valgperioderne i Folketinget eller EU-parlamentet, er der også ny energi at hente i samarbejdet med de ny- og genvalgte lokalpolitikere.  


Vi håber derfor, at I alle vil deltage i Politikerforum, som samler folkevalgte på tværs af kommuner, regioner, Folketing og Europa-Parlament omkring centrale tværgående temaer. Det øger mulighederne for, at I hver især og sammen lykkes med jeres politiske lederskab. Allerede d. 20. januar 2022 sætter vi fokus på fire komplekse samfundsudfordringer: Sundhed, klima, vækst og uddannelse.

Vigtigheden af at arbejde på tværs

Der er mange gode grunde til, at vi i Danmark har et kommunalt, regionalt, nationalt og overnationalt politisk niveau. Nogle opgaver løses bedst lokalt og kalder på et stærkt kommunalt politisk lederskab, mens andre opgaver varetages bedst af politikere, der er valgt på højere niveauer. Men meget ofte er der behov for, at politikere på de forskellige niveauer arbejder sammen.  


Eksempelvis har alle niveauer en central rolle at spille i løsningen af klimakrisen. Det samme gør sig gældende, hvis vi skal øge mulighederne for at fremme vækst og udvikling i en tid, hvor markederne forandrer sig med lynets hast, at sikre velfungerende og sammenhængende uddannelse til børn og unge, og sikre folkesundheden i en tid hvor sundhedssektoren står overfor store udfordringer.  


Holdbare politiske løsninger må både medtænke det helt brede billede – samfundsperspektivet – og de nære perspektiver. Det kræver samarbejde mellem politikere på tværs af de politiske niveauer. Det gør sig ikke mindst gældende, når man står overfor store komplekse og turbulente samfundsudfordringer, og dem er der mange af i disse tider.  


Som politiker er man del af et politisk organ. Et byråd. Et regionsråd. Eller et parlament. Samtidig er man del af forskellige geografiske og relationelle fællesskaber. Et nabolag. En kommune. En region. Et land. En verden. Disse fællesskaber er indlejret i hinanden. Danmark består af lokale fællesskaber, som er afhængige af, at den nationale ramme fungerer. Og omvendt. Derfor kan man ikke lukke sig om sit eget politiske organ.  


Det giver sig selv, at man er allermest ansvarlig for kommunen som fællesskab, hvis man er kommunalpolitiker, og nationen, hvis man er folketingspolitiker. Men for at lykkes optimalt, skal man som politiker også tage ansvar for både de bredere fællesskaber og for de fællesskaber, der er en del af det fællesskab, man er valgt ind for. Det gælder især for løsningen af de komplekse samfundsudfordringer.

De komplekse samfundsudfordringers karakter

Det er vigtigt at samarbejde på tværs, fordi der er udfordringer, der ikke lader sig løse på ét niveau. Og det kræver kendskab, respekt og tillid til de andre niveauer. Når Politikerforum sætter fokus på de tværgående, komplekse samfundsudfordringer skyldes det et ønske om at bidrage til, at danske politikere får taget stilling til, hvordan de kan styrke deres muligheder for at løse disse udfordringer. Men det kan også øge den gensidige tillid via større kendskab til hinanden og en øget respekt for hinandens bidrag til at løse udfordringerne. Den ene hånd skal helst vide, hvad den anden hånd gør – og have respekt for bidraget.

Det bliver i stigende grad nødvendigt, fordi samfundet hele tiden udvikler sig i retning af mere kompleksitet og turbulens. Hvad betyder det? For det første er der ofte ikke kendte opskrifter på løsningen af vigtige problemer. Når man skal træffe politiske løsninger, der virker, må der være plads til eksperimenter, og til at man hele tiden lærer af hinanden, fordi betingelserne for at lykkes ændrer sig hurtigt. For det andet skal er der i mange tilfælde behov for at skifte tempo og retning på kort tid.  

Der er ”langsomme” perioder og så lige pludseligt behov for meget hurtig handling. Det kræver, at politikere på forskellige niveauer kender hinanden og stoler på hinanden – og kan udveksle erfaringer om både det der lykkes, og det der gik skævt. Ellers kan vi ikke handle hurtigt og træfsikkert sammen. Og for det tredje bliver denne gensidige afhængighed mellem de politiske niveauer stadigt større. Det har vi bl.a. lært under Corona-krisen.

Sundhed

Det er nok ingen hemmelighed, at sundhedsområdet er udfordret, og der er brug for, at politikere på alle niveauer arbejder tæt sammen om at håndtere problemerne fx omkring rekrutteringen af sundheds- og omsorgspersonale til hospitaler og den kommunale ældrepleje. Mens kommunale og regionale politikere arbejder med de helt konkrete udfordringer, der er med at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen, så fastlægger Folketinget rammerne. Skal man hver især løse disse opgaver så godt som muligt, kræver det, at man kender noget til de vilkår, de andre politiske niveauer har, og de overvejelser der ligger til grund for beslutningerne. Hvilke rammer giver den bedste lokale opgaveløsning, og hvorfor ser rammerne ud, som de gør? Det kan komme for dagen i en tættere dialog mellem niveauerne.  


Det er ikke nemt at styre sundhedsområdet, for det er meget svære politiske prioriteringer, der skal foretages fx omkring investeringen i behandling vs. forebyggelse. Der er stort behov for, at man undgår at modarbejde hinanden for at sikre legitimitet om sundhedsvæsenet. Politikere på alle niveauer har en vigtig rolle i at opbygge og opretholde en sådan legitimitet.

Klima

Også på klimaområdet kan politikere på forskellige niveauer få et stort udbytte af at tale mere sammen. Det giver nemlig indsigt i, hvilken effekt de beslutninger, man hver især træffer, har på andre niveauer. Det er inspirerende at udveksle synspunkter på de politiske mål og strategier, man hver især udvikler, og hvordan de tænkes realiseret. Sådanne samtaler kan forebygge utilsigtede hændelser, som alle gerne var foruden uanset politisk ståsted.  

Selv om der er mange forskellige politiske holdninger til klima, er der også meget, man kan blive enige om. Centralt er det at tale åbent om dilemmaerne i klimapolitikken fx hvordan internationale og nationale mål udfordrer den lokale planlægning og borgernes protester mod eksempelvis vindmøller og solceller i deres ’baghave’. Samspillet om de fælles mål styrkes, hvis man som politiker forstår hinandens udfordringer og vilkår og søger samarbejde på tværs af niveauerne.  

Sammenhængende vækst

Politikere på forskellige niveauer kan også lære meget af hinanden, når det gælder at sætte retning for vækst og udvikling i Danmark. Det kan inspirere lokale politikere at diskutere de store perspektiver og strategier med folketingspolitikere og EU politikere, som har lige så meget at lære af samtaler med politikere, der arbejder med at understøtte det lokale erhvervsliv, udviklingen i landområderne og et velfungerende arbejdsmarked.  

Igen handler det ikke om at blive enige, men om at forstå hinanden bedre og blive gode til at lære af hinanden – og ikke mindst sammen få nye og innovative ideer til, hvordan vi skaber både bæredygtig vækst og velfærd på landet og i byerne. En del af diskussionerne om den sammenhængende vækst relaterer sig direkte til den fjerde komplekse samfundsudfordring, som vi sætter fokus på d. 20. januar – nemlig uddannelsesmulighederne lokalt, regionalt og nationalt.  

Uddannelse

Ungdoms-, erhvervsrettede og videregående uddannelser bidrager alle til at sikre, at de menneskelige muligheder for sammenhængende vækst er til sted. Men igen er der langt mellem snuptagsløsningerne. Der er fortsat mange unge, der ikke får en ungdomsuddannelse og måske ikke engang gennemfører Folkeskolens afsluttende prøver. Mange af håndværksfagene og velfærdsuddannelserne mangler også stadig kvalificerede ansøgere.


Når uddannelse er et komplekst område, skyldes det også, at beslutningerne har langtrækkende – og faktisk også svært forudsigelige – virkninger. Børn og unges læringsmuligheder hænger også sammen med den opvækst og de sociale vilkår de får i familien og i lokalsamfundet, hvorfor samarbejde med forældre og foreningsliv også er central. Samtidig er det vanskeligt at forudse behovet for arbejdskraft om fem år uden dialog med erhvervslivet – og det er endnu sværere at vurdere, hvad vi som land skal satse på i fremtiden i den globale konkurrence. Området kalder derfor på tværgående politisk lederskab, fordi vi er nødt til at have en diskussion om, hvad der er allermest ønskværdigt, og hvorfor.

Hvad kan du gøre som politisk leder?

Det handler bl.a. om at sætte retning, se på tværs og skabe langsigtede løsninger via grundig debat og brede forhandlinger. Første skridt er at påtage sig ansvaret som politisk leder. Som politiker har man ikke kun én rolle. Man repræsenterer forskellige interesser. Man prioriterer på vegne af og i dialog med borgerne. Og så bedriver man også politisk ledelse i den forstand, at man sætter retningen for fællesskabets fremtidige udvikling.  

Det er et stor ansvar. Vi har nok alle hørt sætningen: “With great power comes great responsibility”. Men ingen står alene med ansvaret. Offentlig ledelse er et samspil mellem politiske og ansatte ledere, ligesom mange menige medarbejdere også bidrager til at løse ledelsesopgaver. Det at tage politisk lederskab sikrer, at de ansatte ledere og medarbejdere kan tage lederskab og lykkes med deres opgaver. Hvis vi ikke ved, hvor vi skal hen, er succes ikke en mulighed. Politisk ledelse handler om at tage ansvar for at vi som samfund finder ud af , hvor vi skal hen, og så gøre det der skal til for, at vi når derhen i samspil med borgere, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og foreninger.

Arrangementet d. 20. januar 2022 

Det lyder lidt højtragende, og man kunne godt tænke: ”Og hvor er det så lige, at man som nyvalgt politiker kan gå i gang med den opgave?”. Start med at tilmelde dig arrangementet d. 20. januar. Det er der mange gode grunde til. For det første får du indflydelse på den tværgående løsning af de komplekse udfordringer via dine gode argumenter. For det andet lærer du af dine politikerkollegers erfaringer i et forum, hvor fokus er på politisk ledelse og læring. Endelig udvider du dit netværk på tværs af de klassiske partiskel. Det giver dig inspiration til, hvordan du vil arbejde og samarbejde med andre om at løse de mange komplekse samfundsudfordringer. På gensyn d. 20. januar!

Politisk ledelse handler også om at løse komplekse samfundsudfordringer

Lotte Bøgh Andersen, professor, AU, Eva Sørensen, professor, RUC og Anne-Mette Scheibel, partner, Resonans har også skrevet en kronik udgivet i Nyhedsmagasinet Danske Kommuner, som omhandler relevansen af tværgående politisk ledelse, og hvordan Politikerforum kan fungere som platform for en fælles bestræbelse på at løse komplekse samfundsudfordringer.

Vidensbank

Flere artikler

Vi skriver artikler der kan hjælpe topledelser, bestyrelser, medarbejdere, borgere og erhvervsaktører med at lykkedes bedre - både sammen og hver for sig.

Find og forstør: Nye og lovende tiltag ved hjælp af spurtevaluering
Det er en god ide at finde og forstørre det, der virker iden offentlige sektor. Så kan andre lære af det og få inspiration til nytænkning. Men vi skal være så sikre som muligt på, at det, vi har fundet, har en positiv effekt.
Politikerforum: Christiansborg burde have tillidsrepræsentanter til at sikre ordentlige arbejdsvilkår for politikerne
Der er masser af vilde problemer, som kalder på politisk lederskab, hvor politikere sætter en tydelig retning og anviser gode og kreative løsninger. Men hvordan sikrer vi, at vores folkevalgte politikere brænder igennem uden at brænde ud
Kære medarbejder: Bland dig i strategiarbejdet
Medarbejderne spiller en afgørende og central rolle i strategiarbejdet på arbejdspladsen. Deres aktive deltagelse og engagement er afgørende for at sikre at strategien ikke blot forbliver på ledelsens bord, men bliver et fælles anliggende.
Inspiration

Få seneste nyt om strategirealisering

Vil du gerne følge med i de seneste trends og udviklinger indenfor strategirealisering, så er vores LinkedIn-side det rette sted for dig.

Besøg os på LinkedIn